Zestawienie przepisów powiązanych z pracami budowlanymi (czyt. powiązane z rusztowaniami) oraz zagadnieniami BHP dot. rusztowań /*

Lp Akt prawny Organ wydający Status Data w. w życie Data ogł./
obow./wydania
Pełna nazwa aktu [komentarz] Tekst aktu
1 Rozporządzenie Dz.U. nr 47 poz.401 MIN.INFRASTRUKTURY obowiązujący 2003.09.20 2003.09.20 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych [Definicje rusztowania systemowego, użytkowanie i odbiory rusztowań, wytyczne do montażu i demontażu rusztowań…]. Wyświetl
2 Rozporządzenie Dz.U. nr 118 poz.1263 MIN.GOSPODARKI obowiązujący 2001.10.30 2001.10.30 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych [Zagadnienia o konieczności posiadania kwalifikacji montażysty rusztowań]. Wyświetl
3 Rozporządzenie Dz.U. nr 169 poz.1650 MIN.GOSPODARKI PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ obowiązujący 2003.09.29 2003.08.28 Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy [Zagadnienia pracy na wysokości – prace na rusztowaniach do i pow. 2 m]. Tekst jednolity stan na dzień 2008.06.06
4 Rozporządzenie Dz.U. nr 108 poz.690 MIN.PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ obowiązujący 2008.07.09 2008.07.09 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy [ostatnia aktualizacja – uwzględniona w zagadnieniach dotyczących rusztowań - powyżej]. Uwzględniony powyżej
5 Rozporządzenie Dz.U. nr 151 poz.1256 MIN.INFRASTRUKTURY nieobowiązujący 2002.10.18 uchylony 2003.03.11 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi [Zagadnienia prowadzenia prac na rusztowaniu]. Uchylony
6 Rozporządzenie Dz.U. nr 120 poz.1126 MIN.INFRASTRUKTURY obowiązujący 2003.07.11 2003.07.11 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia [Zagadnienia planu bioz w aspekcie eksploatacji rusztowania na placu budowy].
7 Rozporządzenie Dz.U. nr 259 poz.2173 MIN.GOSPODARKI obowiązujący 2006.01.01 2006.01.01 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej [Wymagania dla środków ochrony indywidualnej w aspekcie prowadzenia prac na rusztowaniu]. Wyświetl
8 Rozporządzenie Dz.U. nr 191 poz.1596 MIN.GOSPODARKI obowiązujący 2003.01.01 2002.11.18 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy [Zagadnienia powiązane z eksploatacją rusztowań]. Wyświetl
9 Rozporządzenie Dz.U. nr 178 poz.1745 MIN.INFRASTRUKTURY obowiązujący 2003.10.31 2003.10.16 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 września 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy [Zagadnienia powiązane z eksploatacją rusztowań]. Wyświetl
10 Ustawa Dz.U. nr 156 poz.1118/2006r. SEJM RP obowiązujący 1994.08.11 2006.08.17 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 sierpnia 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane – Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku [Zagadnienia w powiązaniu z eksploatacją rusztowań]. Tekst jednolity stan na dzień 2009.04.01
11 Ustawa Dz.U. nr 204 poz.2087/2004r. SEJM RP obowiązujący 2003.01.01 2003.01.09 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności [Zagadnienia funkcjonowania systemu oceny zgodności z wymaganiami dotyczącymi wyrobów, ich certyfikacji i kontroli – w tym rusztowań]. Tekst jednolity stan na dzień 2009.02.04
12 Ustawa Dz.U. nr 21 poz.94/1998r. SEJM RP obowiązujący 1974.06.30 1997.12.23 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 grudnia 1997 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks pracy [Zagadnienia w powiązaniu z eksploatacją rusztowań]. Tekst jednolity stan na dzień 2009.01.01

*/ Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (Dz.U. 2000 r. Nr 62, poz. 718) akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim.