Zasady ustawienia i eksploatacji rusztowań w pobliżu linii energetycznych

Przy ustawianiu rusztowań w pobliżu napowietrznych linii energetycznych należy wyznaczyć tzw. strefę niebezpieczną, poza którą linie energetyczne nie wymagają wyłączenia spod napięcia i specjalnych zabezpieczeń (ekranowania).

Za strefę niebezpieczną uważa się minimalną odległość (licząc w poziomie) skrajnych kołyszących się przewodów od rusztowania i od najdalej wysuniętego końca przenoszonych elementów rusztowania w czasie montażu i demontażu, nie mniejszą niż:

Odległość przewodu nieuziemionego o napięciu 1 kV od każdej dostępnej części rusztowania powinna wynosić w pionie (w górę) i poziomie (w bok) – co najmniej po 2,0 m.