Zasady montażu urządzeń transportowych

Do transportu materiałów o masie nie większej niż 150 kg należy zamocować w wyznaczonych miejscach wysięgniki transportowe wykonane z rur i przymocowane do rusztowania za pomocą złączy.

W miejscach zainstalowania wysięgników rusztowanie powinno być mocno zakotwione.

Wysięgnik transportowy powinien być dodatkowo zakotwiony w co najmniej dwóch miejscach. Odległość pomiędzy wysięgnikami nie powinna być większa niż 30 m,

a odległość od wysięgnika do bliższego końca rusztowania - 15 m. Wysokość od punktu zaczepienia zblocza do poziomu pomostu nie może być mniejsza niż 1,60 m.

W pionach służących do transportu materiałów poręcze pośrednie mogą być rozsunięte na odległość umożliwiającą wciągnięcie ładunku na pomost, lecz nie więcej niż 0,8 m.

W przypadku transportu materiałów o masie powyżej 150 kg należy wykonać oddzielne wieże szybowe przylegające do konstrukcji rusztowania.

Należy używać tylko wciągarek posiadających dopuszczenie Urzędu Dozoru Technicznego.