Prace poprzedzające montaż rusztowań

Przy prowadzeniu prac poprzedzających montaż rusztowań ramowych należy uwzględnić poniższe wytyczne:

 1. rusztowanie może być używane w I strefie obciążenia wiatrem wg PN-77/B-02011. Składowa pozioma jednego zamocowania nie powinna być mniejsza niż 2,5 kN, a punkty kotwiące powinny być również w stanie przenosić obciążenia poziome równoległe do fasady budynku;
 2. wszystkie elementy wchodzące w skład rusztowania należy sprawdzić pod kątem stanu technicznego, eliminując jednocześnie te, które nie gwarantują bezpiecznej eksploatacji rusztowania;
 3. należy opracować technologię montażu, uwzględniając:
  • wymagania w zakresie nośności podłoża i posadowienia rusztowania,
  • długość jednego pola,
  • ilość ciągów komunikacyjnych,
  • sposób transportu elementów rusztowania i materiałów na kolejne kondygnacje,
  • odległość rusztowania od lica ściany (w przypadku odległości większej od 0,2 m należy uwzględnić konieczność montażu poręczy i desek burtowych od strony fasady budynku).